Vedtægter

Vedtægter

Love for Brunhilde MC Klub

 

December 2004

 

1. Identitet:

Klubbens navn er Brunhilde MC Klub

Klubben er stiftet d.28/11-1973

 

2. Formål

Klubbens formål er at samle motorcyklister, der via forpligtende fællesskab båret af den enkeltes lyst, glæde og engagement, til at gavne motorcyklismens sag på bedste måde. Herunder rådgivning til begyndere, og vejledning i køreteknik samt modvirke ting, der kan skade motorcyklisters omdømme.

 

 

3. Medlemskab

Som aktiv medlem kan optages personer med kørekort og indregistreret mc.

Eller personer som deler mc med deres bofælle (som allerede er aktivt medlem).

Disse medlemmer får udleveret en nøgle, mod 50,- i depositum.

(1200,- om året, samboende med delecykel 2000,- om året pr. par)

Fortsat aktivt medlem efter salg af mc, gælder i 4 år, derefter rykker man automatisk ned som passivt medlem, og skal dermed aflevere sin nøgle.

Som passiv medlem kan optages tidligere aktive medlemmer, passagerer eller andre med interesse. Medlemskabet godkendes af bestyrelsen (800,- om året).

For at blive medlem skal man komme jævnligt et stykke tid, derefter er der en prøvetid på 3 mdr. Medlemskabet godkendes af bestyrelsen.

Ved generalforsamlinger er det kun aktive der har stemmeret.

Alle kan melde sig ind som støtte medlem, dette er for folk som gerne vil støtte klubben, men som ikke bruger den selv. Disse har ingen rettigheder og er ikke indbudt til generalforsamlinger, julefrokoster og lign. (400,- om året).

4. Afstemninger og beslutninger

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Generalforsamling afholdes hvert år i januar måned, denne indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel.

Med indkaldelsen følger en dagsorden, der mindst indeholder følgende punkter:

1.valg af dirigent

2.kassereren og barmand fremlægger regnskaber

3.indkomne forslag (herunder ændringer af love)

4.valg af formand samt den øvrige bestyrelse

5.evt.

Regnskaberne fremlagt af kassereren og barmanden skal godkendes af generalforsamlingen. Der skal foreligge hvert medlem en fuld kopi af regnskabet.

Der foretages mundtlig/skriftlig afstemning , når det drejer dig om valg af bestyrelse, om lovændringer og hvis mindst 1 af de fremmødte kræver det.

Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og vedtagelse af en beslutning kræver et flertal på 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.

5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 1 uges varsel, når mindst 1/3 af medlemmerne begærer dette, eller hvis bestyrelsen finder anledning der til, med angivelse af det emne der ønskes behandlet.

6. Bestyrelse

Klubbens anliggender vartages af en bestyrelse på 5 medlemmer. formand, næstformand, kasserer, bar formand og revisor danner denne bestyrelse.

Genvalg kan finde sted. (efter 2 år)

7. Bestyrelsens beføjelser

2 bestyrelsesmedlemmer indkalder til bestyrelsesmøde, når det skønnes nødvendigt

Bestyrelsen kan i grove tilfælde, ekskludere et medlem, på grund af dårlig opførsel.

3 advarsler gives forinden. Der indkaldes derefter indenfor en uge, til ekstraordinær generalforsamling, hvor der tages stilling til eksklusionen.

8. Økonomi

Indmeldelsesgebyr og kontingent bliver til enhver tid fastsat af bestyrelsen eller generalforsamling.

Kontingent der ikke er betalt senest 1 måned efter sidste betalingsdag, pålægges 50,- i bøde. Betales inden 14 dage ellers udmeldt.

Medlemmer som melder sig ud, eller er blevet ekskluderet, og stadig skylder penge, er ikke velkomne i klubben, før deres gæld er betalt. ej heller i selskab med andre medlemmer.

Regning i baren, skal være betalt til d.1 i hver måned, og kun til et medlem af bestyrelsen. Kun aktive medlemmer kan have bar regning. Der er et max på 500,-.

Klubbens regnskabsår er kalenderåret, og regnskabet afleveres af kassereren på kommunen 1 marts følgende år.

Regnskaberne revideres inden generalforsamlingen.

Ved klubbens evt. opløsning skal formue bruges på evt. gæld i bank/pengeinstitut.

(penge lånt til opførsel af nyt klubhus)

9. Klubben til låns

Klubben kan lånes til private arrangementer, hvis:

Medlemmer inviteres med

Der er fast barmand samt fast lukketid for baren

Oprydning/rengøring foregår dagen efter

Der betales depositum på 1000,-

De uskrevne regler... Der blev skrevet...

Lidt om Brunhilde, og de uskrevne regler…

Vi er som regel meget stille og rolige, (lidt af en kaffeklub) vi kører ikke med rygmærker, og vil ikke have folk i klubben, som har bare den mindste relation til rocker miljøet..

Ind imellem holder vi nogle gode fester, og bliver da som regel også ret højlydte i løbet af aftenen, men vi har aldrig problemer med slagsmål, eller lignende..

Vi har en god bar i klubben, som kører med meget billige priser, og der findes næsten alt hvad ganen kan begære..

Det er under ingen omstændigheder tilladt at bruge stoffer, og andre lign. ulovlige rusmidler i klubben. Skulle man blive taget i det, bliver man ekskluderet som medlem, og bortvist fra klubben!

Vi tager tit rundt omkring i landet til træf og hyggemøder, vi samler dem som kan få tid til det, og kører afsted samlet, og hygger os, og møder nye ligesindede mc´ister..

Vi har klubaften hver fredag.

Den sidste fredag i hver måned, holder vi ”åben klubaften”, som går ud på at samles så mange vi kan, køre en hyggelig fællestur hvis vejret er dertil, og tilbage i klubben og får en øl eller kop kaffe.. nogle gange ender det med en lille hyggelig klubfest…

For at blive medlem, skal man igennem en prøvetid på 3 måneder.

Dette er både for det nye medlems skyld, og for resten af klubbens. Så kan man lige se hinanden an, og det nye medlem kan se om det er en klub man har lyst til at komme i, og om de andre medlemmer er nogen man svinger med... disse 3 måneder er selvfølgelig gratis..

Derefter koster medlemskabet 300,- i kvartalet, eller man kan også betale halv, eller hel årligt.

Alt efter hvad der passer en bedst.

Man får udleveret en nøgle, så man kan komme og bruge klubben når man har lyst, man har stemmeret til generalforsamlinger.

Lige pt. har vi ikke fået færdigbygget værkstedet, men det skulle gerne komme, så der bliver mulighed for at skrue, evt. sammen med andre medlemmer, vi har jo en mc mekaniker, og nogle automekanikere i klubben, som meget gerne giver en hånd, og vil lære fra sig.

Der vil blive lavet værkstedsdage, hvor man kan komme og hjælpes ad med at få lavet sin mc..

Der bliver også vaskeplads, og andre gode faciliteter…

COPYRIGHT © ONEWEB 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS